Szkoła Podstawowa nr 64

Nabór do klas pierwszych - rok szkolny 2022/23

 

Lista kandydatów przyjętych do klasy I sportowej na rok szkolny 2022/2023.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1 w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022-2023 do SP64 .

Klasa ogólna i sportowa.

 

 

Informacje o naborze w załączniku oraz link do strony miasta

https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/nabor-do-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-20222023/nabor-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych/

 

UWAGA RODZICE
NABÓR ELEKTRONICZNY DO
KLASY 1
W ROKU SZKOLNYM 2022-2023

- Obowiązek nauki w klasie pierwszej obejmuje dzieci z rocznika 2015

- Do naboru mogą również przystąpić dzieci z rocznika 2016, które realizowały roczne przygotowanie przedszkolne lub posiadają pozytywną opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wcześniejszym rozpoczęciu nauki w klasie pierwszej.

Zapisy odbywać się będą drogą elektroniczną.

W tym celu należy zalogować się na stronie naboru elektronicznego: 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszcz/

i wypełnić :

zgłoszenie do szkoły obwodowej – system wskazuje szkołę obwodową kierując się adresem zamieszkania dziecka.

Wypełnione zgłoszenie należy wydrukować , podpisać i dostarczyć w ustalonym harmonogramie do szkoły obwodowej . Do szkoły obwodowej kandydaci dostają się automatycznie nie trzeba potwierdzać woli. Jest możliwość podpisania zgłoszenia profilem zaufanym wtedy nie ma potrzeby dostarczania zgłoszenia do szkoły w formie papierowej.

lub wniosek do innej szkoły jak obwodowa.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wydrukować , podpisać i dostarczyć w ustalonym terminie do szkoły pierwszego wyboru. Jest możliwość podpisania wniosku profilem zaufanym wtedy nie ma potrzeby dostarczania wniosku do szkoły w formie papierowej.

System naboru elektronicznego  biorąc pod uwagę punktowane kryteria, przydzieli kandydata do placówki według ustalonej przez rodzica kolejności z uwzględnieniem liczby otrzymanych punktów oraz  wolnych miejsc w szkole pierwszego lub drugiego wyboru. W przypadku braku miejsc w obu szkołach system przekieruje dziecko automatycznie do szkoły obwodowej zgodnej z adresem zamieszkania. Szkoła, na której najbardziej zależy rodzicom, powinna być wskazana na pierwszym miejscu. Gdy dziecko znajdzie się na liście zakwalifikowanych do szkoły, należy w ustalonym w harmonogramie terminie potwierdzić wolę dostarczając do szkoły formę papierową lub potwierdzić wolę w systemie podpisując się profilem zaufanym.

Link do strony w naborze do klasy I.

https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/nabor-do-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-20222023/nabor-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych/

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ORAZ DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH
, NA ROK SZKOLNY 2022/2023

                                 Data

Etap rekrutacji

oraz czynność rodzica* 

od

do

 Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

15 luty 

godz. 8.00

03 marca

godz. 24.00

 

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klas I szkół podstawowych.

 

15 luty 

godz. 8.00

04 marca

godz. 16.00

 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów.

UWAGA

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

25 marca

godz. 12.00

 

Opublikowanie list kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

25 marca

godz. 12.00 

 

1 kwietnia

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

08 kwietnia

godz. 12.00

 

Opublikowanie list kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

 

od 15 kwietnia

 

1.W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata  z wnioskiem,  o którym mowa w pkt.1 sporządza się  uzasadnienie. 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

22 kwietnia

godz. 8.00

27 maja

 godz. 24.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.

22 kwietnia

godz. 8.00

 

28 maja

godz. 15.00

 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów.

UWAGA

Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

 

12 maja

godz. 12.00

 

Opublikowanie list kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

12 maja

godz. 12.00

18 maja

godz. 14.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

23 maja

godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych

i nieprzyjętych

*rodzica- należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego dziecka oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem

Artykuły