Szkoła Podstawowa nr 64

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności


Wstęp dek
laracji                                                                                

 Szkoła Podstawowa nr 64 im. 650-lecia Bydgoszczy z Oddziałami Sportowymi  w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP.

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. 650-lecia Bydgoszczy z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

85-435 Bydgoszcz, Sardynkowa 7

Tel. 52 372 24 83, 609 929 008

e-mail: sp64@edu.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-30

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:    

- pochodzą z różnych źródeł

- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy ótówo dostępności cyfrowej

- posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji np. skany dokumentów

Na stronie internetowej można używać używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  Michał Przybylski
e-mail:  sp64.dyrektor@edu.bydgoszcz.pl
Telefon: 52 372 24 83. W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilna chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba zgłaszająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawiania tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie terminu jest niemożliwe podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie kiedy nastąpi realizacja żądania. Termin ten nie może być dłuższy niż     2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku  gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności   lub alternatywnego dostępu do informacji wnoszący może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście przez dziedziniec który znajduje się od ulicy Sardynkowej 7, prowadzą do niego schody. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
  2. Ponadto jest wejście od strony parkingu oraz jedno z dziedzińca - dostępne dla uczniów i pracowników szkoły prowadzące do szatni uczniowskiej.
  3. Ponadto jest wejście bezpośrednio do pawilonu oddziałów zerowych.
  4. Dodatkowo wejścia przy sali 116 oraz przy gabinecie pielęgniarki ( sala 138 ), które   w razie konieczności mogą być użyte jako wyjścia ewakuacyjne oraz wejście bezpośrednio do kuchni.
  5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  6. W budynku na każdym poziomie (parter i piętra) znajdują się korytarze. Na ich początku i końcu znajdują się klatki schodowe. Budynek nie posiada wind.
  7. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
  8. Na terenie szkoły od ul. Sielawowej znajduje się parking dla samochodów osobowych.
  9. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
  10. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.