Szkoła Podstawowa nr 64

regulamin naboru do projektu

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 „Edu(R)Ewolucja”

w

Szkole Podstawowej nr 64 w Bydgoszczy

 

 

 1. I.                    Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-0028/18 pn. „Edu(R)Ewolucja”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
 3. Realizatorem projektu jest Miasto Bydgoszcz.
 4. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
 5. Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2019 r. – 30.06.2021 r.
  1. II.                  Wybór uczestników/uczestniczek projektu
  2. Rekrutację uczestników/czek przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w Szkole Podstawowej nr 64 w w Bydgoszczy, powołana przez dyrektora szkoły.
  3. Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równych szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.
  4. Termin rekrutacji określony będzie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 64 w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej szkoły: http://sp64bydgoszcz.szkolnastrona.pl/ w każdym roku szkolnym obejmującym okres realizacji projektu..
  5. Wykaz wsparcia realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 64 w Bydgoszczy
 1. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w 25 szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne dla których organem prowadzącym jest M. Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla 2 627 uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 346 nauczycieli  w terminie do 30.06. 2021 r.
 • § Zajęcia dodatkowe z matematyki dla II etapu edukacji
 • § Zajęcia dodatkowe z programowania i robotyki dla II etapu edukacji
 • § Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla I i II etapu edukacji
 • § Zajęcia specjalistyczne z zakresu niesienia pomocy psychologiczno-edukacyjnej dla I i II etapu edukacji
 • § Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
 • § Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie  eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych dla  II etapu edukacji.
 1. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest osobistezłożenie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika/uczestniczkę formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły, ul. Sardynkowej 7 lub u koordynatora szkolnego.
 2. Kryteria formalne:
  1. Uczestnik/uczestniczka jest uczniem szkoły podstawowej objętej projektem.
  2. Uczeń I etapu edukacji lub  uczeń II etapu edukacji.
  3. zainteresowanie uczestnictwem w danej formie wsparcia wyrażone poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego,
  4. O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy na wybraną formę wsparcia  w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja” zadecyduje komisja rekrutacyjna, która weźmie pod uwagę następujące kryteria premiujące:
  5.  

Kryterium premiujące

Sposób dokumentacji

Liczba punktów

Kryteria na zajęcia dodatkowe z matematyki, programowania i robotyki, j. angielskiego, eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych

Uczniowie klas I

Opinia wychowawcy

W formularzu zgłoszeniowym informacja potwierdzona przez wychowawcę

Zła – 0 pkt

Dobra – 2 pkt

Bardzo dobra – 4 pkt

Uczniowie klas II-IV

Opinia wychowawcy

W formularzu zgłoszeniowym informacja potwierdzona przez wychowawcę

Zła – 0 pkt

Dobra – 2 pkt

Bardzo dobra – 4 pkt

Frekwencja na zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2018 r. - 2019 r.

W formularz zgłoszeniowym informacja potwierdzona przez wychowawcę

70%-80% - 1 pkt

81%-90% - 2 pkt

91-95% - 3 pkt

96%-100% - 4 pkt

Uczniowie klas V-VIII

Średnia ocen odpowiednio z: matematyki, informatyki, j. angielskiego i przyrody

W formularzu zgłoszeniowym informacja potwierdzona przez wychowawcę

Średnia 2-3 – 1 pkt

Średnia 3,1-4,0 - 2 pkt.

Średnia 4,1-5,0 – 3 pkt

Średnia 5,1-6,0 – 4 pkt

Frekwencja na zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2018 r. - 2019 r.

W formularz zgłoszeniowym informacja potwierdzona przez wychowawcę

70%-80% - 1 pkt

81%-90% - 2 pkt

91-95% - 3 pkt

96%-100% - 4 pkt

Opinia wychowawcy

W formularzu zgłoszeniowym opinia wpisana przez wychowawcę

Zła - 0 pkt

Dobra – 2 pkt

Bardzo dobra – 4 pkt

Kryteria na zajęcia w zakresie wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Uczniowie ze słabymi wynikami w nauce

W formularzu zgłoszeniowym informacja potwierdzona przez wychowawcę na podstawie świadectwa

Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.

Uczniowie ze zdiagnozowanymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Informacja wychowawcy lub pedagoga na podstawie opinii nauczycieli, pedagogów, psychologów, orzeczenie PPP

Tak - 4 pkt.

Nie - 0 pkt.

 

 

 1. Uczestnikami projektu zostają osoby, które uzyskały najwyższą sumę punktów.
 2. Uczestnik/uczestniczka projektu może wziąć udział w maksymalnie w 2 formach wsparcia w tym samym czasie.
 3. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół.
 4. Komisja rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 5. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 64 w Bydgoszczy.
 6. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 7. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie składa deklarację udziału poprzez rejestrację na stronie internetowej www.edurewolucja.pl. Rejestracja następuje w przeciągu 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Brak rejestracji w tym terminie oznacza rezygnację z udziału w projekcie.

 1.  Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie może zrezygnować z uczestnictwa, składając u szkolnego koordynatora projektu stosowne oświadczenie.
 2. Skreślenie z listy uczestników/czek projektu następuje, gdy:

a)      uczestnik/uczestniczka opuścił/a  20% zajęć dodatkowych bez usprawiedliwienia,

b)      uczestnik/uczestniczka przerwał/a udział w projekcie,

c)      zaistnieją inne zdarzenia losowe.

 

 1. III.                Postanowienia końcowe
 1. Bieżące informacje na temat zajęć realizowanych w ramach projektu będą publikowane na stronie internetowej www.edurewolucja.pl oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 64 w Bydgoszczy.
 2. Za kontakt z uczestnikami projektu, osobami prowadzącymi zajęcia odpowiada koordynator szkolny  Andrzej Frankowski.
 3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
 4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Realizatora Projektu.