Szkoła Podstawowa nr 64

Ogłoszenie o naborze do projektu dla ucznia 2019/20

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór dla uczniów - uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Rodzaj zajęć realizowanych w Szkole Podstawowej nr 64 w Bydgoszczy

Rodzaj zajęć

Liczba miejsc

 

Ilość godzin w tygodniu dla

1 grupy

Informacje dodatkowe

Zajęcia dodatkowe z matematyki II etap edukacji

50 osób

2

2 grupy

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego  - I etap edukacji

 

16 osób

2

1 grupa

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego – II etap edukacji

32 osoby

2

2 grupy

Zajęcia dodatkowe z programowania i robotyki – II etap edukacji

10 osób

2

1 grupa

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego  - II etap edukacji o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym.

24 osoby

2

3 grupy

Zajęcia specjalistyczne z pedagogiem szkolnym I etap edukacji -

5 osób

2

1 grupa

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  - I etap edukacji

16 osób

2

2 grupy

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych – II etap edukacji – przyroda

30 osób

2

2 grupy

 

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych – II etap edukacji – biologia

15 osób

2

1 grupa

 

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych – II etap edukacji – chemia

 

15 osób

2

1 grupa

Zajęcia dodatkowe z matematyki  - II etap edukacji o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym.

16 osób

2

2 grupy

Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty dostępne są  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły http://sp64bydgoszcz.szkolnastrona.pl/

Formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Andrzej Frankowski

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 11.09.2019  do 20.09.2019 r.  

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany do rejestracji na stronie internetowej www.edurewolucja.pl

 

Bydgoszcz, 06.09.2019