Szkoła Podstawowa nr 64

Ogłoszenie o naborze na szkolenia 2019/20

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór dla nauczycieliw ramach projektu „Edu(R)Ewolucja” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rodzaj wsparcia:

 

Nazwa

 

Liczba miejsc

 

Liczba godzin szkolenia dla 1 grupy

Szkolenie: Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji- moduł ogólny

3

48 h

Szkolenie: Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji- moduł j. obce

3

16 h

Szkolenie: Robotka i programowanie II etap

1

40 h

Szkolenie: Wykorzystanie eksperymentu przyrodniczego w edukacji – PRZYRODA

2

40 h

Szkolenie: Wykorzystanie eksperymentu przyrodniczego w edukacji – BIOLOGIA

1

20 h

Szkolenie: Wykorzystanie eksperymentu przyrodniczego w edukacji – CHEMIA

1

20 h

Szkolenie: Potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach - Zespół ASPERGERA - czyli jak pracować z  dzieckiem  zagadką

1

10 h

 

 

 

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty dostępne są  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły http://sp64bydgoszcz.szkolnastrona.pl/

Formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Andrzej Frankowski

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 09.09.2019  do 12.09.2019 r.  

 

Bydgoszcz, 06.09.2019 r.

Autor: Andrzej Frankowski