Szkoła Podstawowa nr 64

Regulamin stołówki

REGULAMIN STOŁÓWKI:

                                   Szkoła Podstawowa nr 64

                                   im 650- lecia Bydgoszczy

                                   z Oddziałami Sportowymi

 

                        Obowiązuje od  01.01.2021r.

 

1.Do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej uprawnieni są:

      a. uczniowie szkoły wnoszący opłaty  indywidualnie;

      b. uczniowie, których dożywianie finansuje MOPS  na podstawie wydanych decyzji,

      c. uczniowie, których obiady refundują sponsorzy,

      d. pracownicy pedagogiczni,

       e. pracownicy  niepedagogiczni szkoły.

 

2. Koszt jednostkowy obiadu dwudaniowego dla ucznia ustala się na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku. Cena jednostkowa obiadu dla ucznia wynosi 4.00 zł. dla pracowników 8.00 zł.

 

3.Zapisanie ucznia do stołówki następuje przez wpłacenie określonej kwoty abonamentu miesięcznego. To znaczy: opłaty za wszystkie dni nauki, ewentualnie wybrane dni w danym miesiącu, warunkiem jest podanie dat przy wpłacie. Opłaty należy dokonać  w ustalonym terminie.

 

4. Opłaty  na obiady należy wpłacać wyłącznie na konto stołówki nr :

     SP 64 : 30 1240 6452 1111 0010 7499 5937                                           

wpłaty należy dokonywać 1- 3 dnia roboczego każdego miesiąca na bieżący miesiąc

Tytuł wpłaty powinien zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc za który wpłata jest dokonana.

 

W  przypadku wpłat poza wyznaczonym w regulaminie terminem, obiad dla ucznia zostanie przygotowany w dniu następującym po wpływie środków na konto stołówki Wiążąca jest data wpływu na konto stołówki.

 

5. Absencję ucznia na obiedzie należy zgłaszać w pierwszym dniu nieobecności dziecka u intendentki do godziny 12.00. Informujemy, że koszty obiadu za ten dzień nie są zwracane.

Zwrot dotyczy kolejnych dni nieobecności, to znaczy: wpłata na następny miesiąc pomniejszana jest o kwotę równą wartości niewykorzystanych zgłoszonych posiłków.

 

6. Jeżeli uczeń rezygnuje z  obiadów należy to zgłosić u intendentki przed rozpoczęciem  miesiąca, w którym uczeń nie będzie korzystał z posiłków w stołówce.

 

7. Obiady wydawane są w dni nauki podczas przerw w  godzinach: 11.30 : 12.25: 13.30

 

Uczniowie,  którzy przebywają w świetlicy szkolnej korzystają z posiłków od godz: 12.45  Prosimy o korzystanie ze stołówki wg ustalonego harmonogramu.

 

 

8. W stołówce może przebywać jednocześnie maksymalnie 40 osób

 

9. W stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione.