Szkoła Podstawowa nr 64

Regulaminy

REGULAMIN PŁYWALNI

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dziennik Ustaw nr 57 z dnia 7 czerwca 1997 r. poz. 358)

 

 • Pływalnia jest obiektem Szkoły Podstawowej nr 64  w Bydgoszczy ul. Sardynkowa 7.
 • Pływalnia czynna jest codziennie od godz. 700  do 2200.
 • Z pływalni mogą korzystać:

a)  grupowo – osoby uprawiające ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej osoby uprawnionej

b)  indywidualnie – osoby umiejące pływać.

 • Zakazuje się:

a)  wstępu na pływalnie osobom:

-   których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działającego środka;

-   stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia;

-   z zewnętrznymi oznakami chorób skóry stwarzającym zagrożenie dla otoczenia;

-   dzieciom do lat 7 bez opieki osób pełnoletnich;

-   których stan higieny odbiega od ogólnych przyjętych norm;

b)  kąpieli w soczewkach kontaktowych.

 • Na terenie pływalni obowiązuje zakaz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
 • Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 • Przed wejściem do przebieralni należy zdjąć obuwie. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.
 • Wstęp na teren pływalni mają wyłącznie osoby posiadające strój kąpielowy, Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
  • dla mężczyzn: spodenki kąpielowe przylegające do ciała bez kieszonek i pasków
  • dla kobiet: jedno, lub dwuczęściowy strój kąpielowy przylegający do ciała bez kieszeni i pasków,
  • czepek i klapki.
 • wchodzić do wody bez zezwolenia,
 •  biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni,
 • palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz żuć gumę i jeść na terenie otaczającym nieckę pływalni,
 • hałasować,
 • wprowadzać zwierząt,
 • skakać do wody bez zgody prowadzącego zajęcia lub pełniącego dyżur ratownika;
 • Kierownictwo pływalni nie odpowiada za:

       -  uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia regulaminu

         -  przedmioty wartościowe pozostawione w szatni

 • Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 • Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane  z terenu pływalni.
 • Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pływalni. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni są obowiązane podporządkować się ich zakazom i nakazom.
 • Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponoszą:  ratownik i prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest kierownik grupy (podczas zajęć szkolnych - dyżurny nauczyciel). Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.
 • Zajęcia na basenie:
 • Zajęcia na pływalni odbywają się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć.
 • Grupa pływająca na pływalni nie może liczyć więcej niż 15 uczestnikówna jedną osobę prowadzącą zajęcia.
 • Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania i ratownika.
 • Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach.
 • Spóźnieni nie będą wpuszczani na basen.
 • Prowadzący zajęcia zobowiązany jest przybyć na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego nie będzie wpuszczana na pływalnię.
 • Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni w czasie zajęć odpowiedzialność ponoszą: ratownik i prowadzący zajęcia.
 • W czasie zawodów organizator zobowiązany jest przestrzegać przepisy regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym.
 • Na sygnał „tonie” oznaczający akcję ratowniczą wszyscy pływający muszą natychmiast opuścić nieckę basenową. Na sygnał oznaczający koniec zajęć pływający niezwłocznie opuszczają nieckę basenu.
 • Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.
 • Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 • Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (bramki, deski, tory, koła ratunkowe, itp.).
 • Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć; Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona.
 • Cennik biletów znajduje się w kasie. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom (do 24 roku) po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas pobytu w obiekcie pływalni.
 • Dzieciom do lat 7 (wyłącznie pod opieką dorosłych) przysługuje wstęp wolny.
 • Wiek dziecka należy udokumentować (dowód osobisty, paszport, książeczka zdrowia dziecka, akt urodzenia itp.)
 •    Jedna osoba dorosła może sprawować opiekę wyłącznie nad jednym dzieckiem do lat 7.
 •   Opiekunom towarzyszącym osobom niepełnosprawnym wymagającym współudziału osoby trzeciej w procesie leczenia, rehabilitacji, czy codziennej opieki przysługuje wstęp bezpłatny.

a) W przypadku dzieci niepełnosprawnych do lat 7 opiekun zobowiązany jest uiścić opłatę ulgową

b) Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest przedstawić aktualne orzeczenie o niepełnosprawności zawierające wskazania współudziału opiekuna

w procesie leczenia, rehabilitacji lub codziennej opieki, oraz dokument tożsamości.

 • Korzystanie z pływalni jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Pływalni.
 • Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni.
 • Pływalnia przeznaczona jest dla użytkowników powyżej trzeciego roku życia.

 

 

 

 

REGULAMIN SAUNY

 1. Sauna jest obiektem służącym procesowi odnowy biologicznej i rehabilitacji.
 2. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 3. Zakazuje się wstępu osobom,  których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działającego środka.
 4. Osoby niepełnoletnie mogę korzystać z sauny wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 5. Jednorazowo w kabinie sauny nie może się znajdować grupa większa niż 6 osób.
 6. W saunach, tak, jak na terenie całego Zespołu Szkół nr 27 w Bydgoszczy obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
 7. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z sauny.
 8. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
 9. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 10. Zespół szkół Nr 27 w Bydgoszczy nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i skutki korzystania z sauny.
 11. Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego korzystania z zespołu saun przez łączny czas nie przekraczający jednej godziny.
 12. Do kąpieli w saunie trzeba zaopatrzyć się w obuwie basenowe, mydło oraz dwa ręczniki; jeden służy do wycierania się drugi jako podkładka na ławę. Korzystanie z sauny w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.
 13. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach i zegarkach. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 14. W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
 15. W przypadku gorszego samopoczucia w czasie kąpieli należy wezwać pomoc naciskając przycisk alarmu i opuścić saunę.

 

 

 

BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA SAUNY

 1. Wszystkie choroby w okresie ostrym i podostrym.
 2. Wszystkie postacie niewydolności krążenia.
 3. Zmiany degeneracyjne mięśnia sercowego ze współistniejącą dusznicą bolesną.
 4. Choroby do pół roku po przebytym zawale mięśnia sercowego.
 5. Wszystkie choroby serca przebiegające ze wzrostem oporu płucnego (serce płucne, wada zastawki dwudzielnej).
 6. Stenokardia.
 7. Choroba nadciśnieniowa trzeciego stopnia (powyżej 200/100 mm Hg).
 8. Kamica nerkowa.
 9. Padaczka.
 10. Schizofrenia i inne schorzenia psychiczne.
 11. Choroby nowotworowe, czynna gruźlica, robaczyce, choroby weneryczne.
 12. Ciąża
 13. Dzieci do lat 10

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SAUN

 

Sauna to zabieg termiczny polegający na przegrzaniu organizmu, zmuszając go do obfitego potu, wraz z którym z organizmu wydalane są toksyczne produkty przemiany materii.

Temperatura kąpieli 40-100 oC. Najkorzystniejsza temperatura dla ciała to 70-90°C w saunie suchej, oraz 40-50°C w saunie parowej.

Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała, a także okulary i szkła kontaktowe.

 Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem  i ciepłą wodą a następnie wytrzeć do sucha.

Wskazane jest siedzenie lub leżenie na ławkach na własnym suchym ręczniku.

 Jeden cykl kąpieli trwa około 25 minut : 8 - 12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8 - 12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą ( w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut).

W czasie przebywania w saunie nie należy smarować ciała ani twarzy żadnymi kremami.

 Kąpiel rozpoczyna się od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności  od samopoczucia.

 W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 - 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.

W każdym etapie kąpieli należy dbać o dobre przegrzanie ustroju i dostateczne jego wychłodzenie.

 Kąpiel w saunie kończy się zawsze dostatecznym wychłodzeniem ustroju wodą pod natryskiem dobierając dla siebie odpowiednią temperaturę wody - niewskazane jest używanie mydła.

Po saunie należy wypocząć około 20 - 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach ( około 0,5 - 1 l ) wód mineralnych lub soków. Należy w tym czasie unikać wysiłku fizycznego.