Szkoła Podstawowa nr 64

Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI
 
 
 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice
     i inni pracownicy szkoły.
 
 2. Biblioteka otwarta jest od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 do 16.00, a w piątek
     od 8.00 do 15.00.
 
 3. Książki wypożycza się bezpłatnie.
 
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym jedną lekturę) na okres dwóch
     tygodni.
 
 5. Jeżeli czytelnik nie zdążył przeczytać książki, może przedłużyć okres wypożyczenia.
 
 6. Przed wypożyczeniem czytelnik powinien książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza
     na ewentualne uszkodzenia.
 
 7. Wypożyczone książki należy szanować.
 
 8. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego czytelnik ma obowiązek zwrócić
     wszystkie książki do biblioteki.
 
 9. Książkę zagubioną lub zniszczoną czytelnik powinien odkupić, wpłacić równowartość,
     względnie ofiarować, zamiana na inną książkę o podobnej wartości.
 
 10. Każdy uczeń powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki.
 
 
 
 
 REGULAMIN CZYTELNI
 
 
 1. Czytelnia otwarta jest od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 do 16.00, a w piątek
     od godz. 8.00 do godz.15.00.
 
 2. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z regulaminem czytelni.
 
 3. Do czytelni wchodzi się bez okryć wierzchnich.
 
 4. W czytelni obowiązuje cisza.
 
 5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, które znajdują się w bibliotece.
 
 6. Czasopisma należy po przeczytaniu odkładać na ustalone miejsce.
 
 7. Do dziennika czytelni należy wpisywać imię i nazwisko, klasę i tytuł książki
     czy czasopisma, z którego się korzystało.
 
 
 
 
 REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ
 
 
 Przepisy ogólne
 
 1. Każda osoba, która chce korzystać z czytelni internetowej, powinna zapoznać się z jej
     regulaminem.
 
 2. Uczniowie mogą korzystać z Internetu tylko za pozwoleniem i pod nadzorem nauczyciela.
 
 3. Osoby, które chcą skorzystać z Internetu, powinny wcześniej zapisać się w specjalnym
     zeszycie na określony dzień i godzinę.
 
 4. Przy jednym stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 
 5. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
 
 6. Maksymalny czas korzystania z Internetu wynosi 45 minut.
 
 7. Z Internetu nie można korzystać na przerwach międzylekcyjnych.
 
 8. Zasobami sprzętu i oprogramowania zarządza odpowiedzialny nauczyciel informatyki.
 
 9. Zabrania się wnoszenia do czytelni internetowej jedzenia, picia oraz odzieży wierzchniej.
 
 10. Niedozwolone jest wysyłanie niekulturalnych listów, wiadomości, tworzenia obrażających
       rysunków itp.
 
 11. W trosce o poprawną pracę całej sieci komputerowej w szkole, zabrania się używania
       przyniesionych z zewnątrz dyskietek i instalowania jakichkolwiek programów.
 
 12. Niedozwolone jest samodzielne manipulowanie sprzętem i dokonywanie przez
       użytkowników jakichkolwiek napraw.
 
 13. Uczniowie zachowujący się głośno i łamiący zasady regulaminu zostaną ukarani
       pozbawieniem prawa korzystania z czytelni internetowej.
 
 14. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane
       niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.