Szkoła Podstawowa nr 64

Ogłoszenie o naborze nauczycieli matematyki

                                                                                                                         

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

 

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli matematyki w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2019 r. - 30.06.2021 r.

Rodzaj wsparcia: Szkolenie w zakresie dydaktyki matematyki na II etapie edukacji.

Liczba miejsc na szkolenie: ………………

Planowany termin realizacji szkolenia: 26.08.2019-06.2020.

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty dostępne są  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły www.………………………………..

Formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny - ………………………….

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 10.06.2019 do 14.06.2019 r.  

 

 

 

 

 

 

Bydgoszcz, 07.06.2019 r.