Szkoła Podstawowa nr 64

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

PROCEDURA DOTYCZĄCA ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W CZASIE EPIDEMII
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 64
W BYDGOSZCZY

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/20 odbędzie się:

16 czerwca 2020r. - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
17 czerwca 2020r. - egzamin ósmoklasisty z matematyki
18 czerwca 2020r. - egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa ( zdający, nauczyciel, inny pracownik
szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Rodzic/ Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki
( w przypadku egzaminu z matematyki ). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.

Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego ( w rękawiczkach ).

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Można wnieść do sali małą butelkę wody, która podczas pracy z arkuszem powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo
nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp ( co najmniej 1,5 m ) oraz mają zakryte usta i nos.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem ( maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ).

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości ( konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu ).
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.   


Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjne ( w trakcie egzaminu ) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
a) podchodzi do niego nauczyciel ( członek zespołu nadzorującego ),
b) wychodzi do toalety,
c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Przewodniczący, członkowie zespołu egaminacego, obserwatorzy podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc,przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu ( w przypadku członków zespołu nadzorującego ).

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły obligatoryjnie dezynfekują ręce odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym.

Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniuegzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjatek stanowią:
a) egzamin z języka obcego, podczas którego odtwarzane jest nagranie z płyty CD,
b) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu ( jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas ) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

Uczniowie w dniu egzaminu będą wchodzili do szkoły różnymi wejściami:

kl. 8 a – wejście główne godz. 8.20
kl. 8 b – wejście przez szatnię godz. 8.20
kl.8 c – wejście przy sali 106 ( od strony parkingu) godz. 8.20
kl. 8d – wejście przy sali 116 (od strony basenu) godz. 8.20


Po wejściu do szkoły uczniowie przechodzą do sal egzaminacyjnych, gdzie po wylosowaniu numeru stolika przez członka zespołu nadzorującego, zajmują odpowiednie miejsca.

Wychowawcy klas ósmych nadzorują proces wchodzenia swoich wychowanków do szkoły, sprawdzają obecność oraz przypominają zdającym o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi i zachowaniu odstępu ( min. 1,5 m )
b) obowiązku zakrywania ust i nosa,
c) dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły,
d) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i kichania ( należy zakryć usta i nos zgietym łokciem lub chusteczką ),
e) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończeniu egzaminu,
f) konieczności opuszczania szkoły różnymi wyjściami:

kl. 8 a – wyjście główne
kl. 8 b – wyjście przez szatnię
kl.8 c – wyjście przy sali 106
kl. 8d – wyjście przy sali 116

Wychowawca instruuje zdających, aby wrażeniami po egzamnie dzielili się między sobą
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikali spotkań w grupie.

Nauczyciele rezerwowi dopilnowują aby przy salach egzaminacyjnych uczniowie nie grupowali się i zachowali odpowiedni dystans między sobą podczas wchodzenia ( przy losowaniu miejsc ) i wychodzenia z sal egzaminacyjnych.

Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną ( jeżeli zakończył pracę z arkuszem ) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy
z arkuszem.

W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu ( nawet jeśli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym ) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
Zdający opuszczają salę pojedynczo, zachowując odpowiedni dystans, nie grupując się.

Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący lub  członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie osoby przejawiającej objawy w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób. Następnie wdrażana jest "Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w SP 64 w Bydgoszczy".
OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

UWAGA ! Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do egzaminu
                   ósmoklasisty. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST OBOWIĄZKOWY.
        
                   Na stronie tytułowej arkuszy egzaminacyjnych wydrukowana będzie data
                   przeprowadzania egzaminu, w jakiej egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu
                   miał się planowo odbyć w kwietniu 2020 r.

Obowiązuje ZAKAZ wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych oraz zakaz korzystania z takich urządzeń w sali.
Do sali uczeń może wnieść długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem,
dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
NIEDOZWOLONE jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.
O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, a przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
Członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających
w danej sali egzaminacyjnej.
Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został wylosowany.
Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego razem z przedstawicielem uczniów – jeżeli uczeń z danej sali uczestniczył w odbiorze materiałów od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
Przekazanie materiałów egzaminacyjnych odbędzie się w auli szkolnej z zachowaniem bezpiecznych odległości.
W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza nią, zdający zakrywa usta i nos.
W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taka potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.
Członkowie  zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego.
W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających  przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym:
a) o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń,
b) o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających,
c) o obowiązku zakrywania ust i nosa każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną,
d) o zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
e) o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przstrzeganiu higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia ),
f) o zakazie gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.
g) dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań ( dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi),
h) o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.
Następnie – nie wcześniej niż o godzinie 9.00 – członkowie zespołu nadzorującego rozdają
zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE.
Podczas rozdawania ww. materiałów członkowie muszą mieć zakryte usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki.
Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy losowaniu miejsc.
Po rozdaniu arkuszy  przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:
a) o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego,
a następnie poleca zdającym:
b) sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz z języka polskiego
i języka angielskiego zawiera (1) zeszyt zadań egzaminacyjnych  
oraz (2) kartę odpowiedzi, a arkusz z matematyki zawiera (1) zeszyt zadań egzaminacyjnych, (2) kartę odpowiedzi oraz (3) kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych,
c) wyrwanie karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego tylko z matematyki,
d) sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,
e) sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.
Uczeń zgłasza  przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych.
Informację o wymianie arkusza  przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza
w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali.
Wymianę arkusza egzaminacyjnego uczeń potwierdza podpisem w tym samym protokole.
Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego ( na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych ), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL,
oraz naklejki przygotowane przez OKE. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL. Przewodniczący  zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza
w protokole przebiegu egzaminu adnotację o stwierdzeniu błędu.
Na zeszycie zadańegzaminacyjnych i karcie odpowiedzi ( oraz na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych z matematyki ) - w miejscach przeznaczonych na naklejkę członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły.
 Wykonując te czynności członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach rękawiczki.
Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek
w arkuszu egzaminacyjnym. Sprawdzając poprawność danych członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach rękawiczki.
W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ( dysleksja ),
czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
Wykonując te czynności członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos,
a na dłoniach rękawiczki.
Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy, w miejscu widocznym dla wszystkich uczniów, faktyczny czas rozpoczęcia
i zakńczenia pracy z danym arkuszem.
Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:
a) język polski – 120 minut ( lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony ),
b) matematyka – 100 minut ( lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony ),
c) język angielski – 90 minut ( lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony ).
Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.
Członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej. Jednakże w celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu  członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni regularnie obserwować zdających stojąc. Obserwując przebieg egzaminu, przy zachowaniu niezbędnego odstępu, członkowie zespołu nadzorującego i obserwatorzy nie muszą zakrywać ust i nosa.
Jeżeli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
Przewodniczący  zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów, przestrzegając procedur bezpieczeństwa.
Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący  zespołu nadzorującego przypomina zdającym
o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ( dysleksja ).
Przewodniczący  zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę
z arkuszem egzaminacyjnym:
a) informuje zdających o zakończeniu pracy,
b) wyznacza dodatkowy czas ( 5 minut ) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi ( dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi ),
c) poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów,
d) poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.
Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali to.
Jest to ważne, ponieważ do sczytania w OKE wykorzystywane są wyłącznie karty odpowiedzi.

Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki – również karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych i sprawdzają kompletność materiałów.
 Wykonując te czynności członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki.
Uczniowie podczas tych czynności również mają zakryte usta i nos.
Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych ( uczeń obserwuje pakowanie materiałów w bezpiecznej odległości ), na opuszczenie sali.
Przewodniczący  zespołu nadzorującego przygotowuje materiały do przekazania przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
 

Number of queries : 20